2x pračka

Pravidla

Úplné znění pravidel soutěže Zewa

„Vyhraj PRAČKU s novými kapesníčky Zewa!“

Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel soutěže Zewa (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, zveřejněných shodným způsobem jako tento dokument.

 

I. Organizátor, provozovatel soutěže

1. Organizátor

Organizátorem soutěže je Essity Czech Republic s.r.o, se sídlem Sokolovská 94, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 48536466.

2. Provozovatel

Provozovatelem soutěže je S PROMOTION, s. r. o., se sídlem Prusinovského 809, Modřice, PSČ: 664 42, IČ: 282 76 817, soutez@spromotion.cz   (dále jen „Provozovatel“).

 

II. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 27.2.2019 do 12.3.2019

 

III. Výhry

1. Týdenní výhra – Automatická pračka

Celkem je do soutěže zařazeny 2 výhry

Týdenní výhru smí za dobu konání soutěže vyhrát každý soutěžící pouze 1× a to vždy s unikátní soutěžní účtenkou.

 

IV. Podmínky účasti v soutěži

1. Základní podmínky

Základními podmínkami účasti v soutěži jsou následující dvě podmínky, které je nutné současně splnit:

  1. a) Nákup produktu, viz níže uvedený seznam soutěžních produktů, s obchodním označením Zewa na provozovně Rossmann na území ČR a uschování účtenky od nákupu. Nákup musí být realizován v termínu konání soutěže.
  2. b) Registrace v soutěži (vyplnění registračního formuláře, včetně nahrání účtenky a odeslání registračního formuláře, který obsahuje údaje uvedené v čl.IV. odst. 4. těchto podmínek) na internetových stránkách www.zewasoutez.cz. Registrace musí být provedena v termínu konání soutěže.

Nesplnění i jen jedné z uvedených podmínek vede k automatickému vyřazení ze soutěže. Každou soutěžní účtenku lze použít v době trvání soutěže jen jednou. Pokud bude použita vícekrát, platná bude jen první zaslaná soutěžní účtenka a ostatní budou brány jako duplicitní, tudíž budou ze soutěže vyřazeny.

2. Seznam soutěžních produktů

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS STANDARD 6x10

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS STANDARD 6+2x10

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS MENTHOL 6+2x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS STANDARD 9x5

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS STANDARD 10x10

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS MENTHOL 10x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS LIMITED EDITION 10x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS AROMATHERA 10x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS BALSAM 10x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS PROTECT 10x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA SOFTIS SOFT&SENSITIVE 10x9

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA DELUXE CAMOMILE 10x10

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA DELUXE STANDARD 10x10

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA DELUXE DESIGN 10x10

HYGIENICKÉ KAPESNÍČKY ZEWA KIDS 10X9 4ply

 

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA EVERYDAY

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA  DELUXE DESIGN

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA DELUXE CAMOMILE CUBE

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA ZOO BOX

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA SOFTIS BOX 80

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA SOFTIS  SOFT&SENSITIVE  80

KOSMETICKÉ UBROUSKY ZEWA SOFTIS BOX SCENTED 80

 

3. Způsob registrace

Soutěžící provede registraci vyplněním požadovaných údajů na webových stránkách: www.zewasoutez.cz

4. Obsah registračního formuláře

Registrační formulář obsahuje následující údaje, které soutěžící musí bez výjimky všechny vyplnit:

     - řetězec

     - emailovou adresa

     - přiloženou účtenku prokazující nákup soutěžního produktu

Registrační formulář dále obsahuje pole „Souhlasím s pravidly soutěže“. Toto pole musí být zaškrtnuto jako potvrzení souhlasu soutěžícího s pravidly soutěže.

Registrační formulář dále obsahuje pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ Toto pole musí být zaškrtnuto jako potvrzení souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.

Všechna pole registračního formuláře musí být vyplněna/zaškrtnuta před jeho odesláním („Odeslat formulář“). Odesláním neúplně vyplněného formuláře, případně formuláře, který nebude obsahovat pravdivé údaje, se odesílatel nestane soutěžícím pro nesplnění základních podmínek soutěže.

5. Vymezení pojmů

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Provozovateli, Organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu §22 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra mu nebude předána.

 

V. Způsob určení výherců a předání výhry

1. Určení výherců

Výherci budou určování dle níže uvedených pravidel:

Týdenní výhra – Výherce týdenní výhry bude vylosován ze všech účastníků soutěže daného týdne, tedy soutěžící, kteří se registrovali v 1. soutěžním týdnu 27.2.2019 v čase 00:00 až 5.3.2019 v čase 23:59:59 a 2. soutěžním týdnu 6.3.2019 v čase 00:00 až 12.3.2019 v čase 23:59:59 a kteří splnili podmínky v článku IV. dále jen (,,výherce“). Losování provede elektronicky losovací systém za účasti jedné osoby ze strany provozovatele. Losování proběhne vždy následující pracovní den po skončení daného soutěžního týdne.

Každý soutěžní týden, v době trvání soutěže bude vylosován 1 výherce.

Výherce týdenní výhry bude zveřejněn na stránkách www.zewasoutez.cz po obdržení jeho osobních údajů. (Jméno, Příjmení, Město)

Výherce bude kontaktován do 3 pracovních dnů provozovatelem soutěže.

2. Kontaktování výherců

Provozovatel kontaktuje výherce na emailové adrese, které vyplnil v registračním formuláři. U každého výherce uskuteční Provozovatel 2 pokusy o kontakt v různé časy během 2 pracovních dní, v případě neúspěchu propadá výhra a systém přidělí výhru náhradníkovi – nově losovaný účastník.  

3. Povinnosti výherců

Výherce na vlastní náklady dle pokynu provozovatele zašle nejpozději do 5 pracovních dní kopii výherní účtenku na email: soutez@spromotion.cz 

Pokud soutěžící, který vyhrál, nedodá potřebné údaje k zaslání výhry nebo nebude splňovat kritéria pro účast v soutěži, případně pokud se údaje uvedené v registračním formuláři budou lišit od údajů uvedených výhercem, výhra propadá ve prospěch Organizátora.

4. Předání výhry

K doručení denních výher dochází po splnění všech výše uvedených podmínek. Výhra bude doručena výherci do 30 pracovních dní od zaslání kontaktních údajů a soutěžní účtenky výhercem pořadateli. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Organizátora soutěže.

Vyplněním registračního formuláře uděluje soutěžící souhlas Provozovateli ke zpracování výhercem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresu) pro účely vypořádání výher, jejich doručení výhercům a za účelem zveřejnění výherců na webových stránkách www.zewasoutez.cz v rozsahu jméno, příjmení a místo bydliště (další podmínky zpracování osobních údajů obsahuje článek VII. těchto pravidel).

 

VI. Práva a povinnosti Provozovatele, Organizátora a dalších osob

1. Provozovatel i Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

3. Organizátor i Provozovatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora i Provozovatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Provozovatel neodpovídá za plnění, dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

4. Organizátor a Provozovatel neodpovídají za jednání osob pracujících v provozovnách, ve kterých probíhá soutěž.

5. Organizátor a Provozovatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů internetu, nebo jiných komunikačních zařízení. Provozovatel a Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Provozovatel a Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, případně jednal nekalým a nemravným způsobem anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

6. Provozovatel a Organizátor, si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách zewasoutez.cz

7. Případné námitky proti regulérnosti průběhu soutěže lze Provozovateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže nebo na informační email soutez@spromotion.cz. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Provozovatele o námitce je konečné. 

8. Soutěžící zasláním registrací v soutěži uděluje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.

9. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.

 

VII. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

1. Účastí v soutěži (odesláním byť i v rámci soutěže neplatně vyplněného registračního formuláře) souhlasí účastník se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) společností S PROMOTION, spol. s r.o., se sídlem Prusinovského 809, Modřice, PSČ 664 42, IČ 28276817 jakožto správce (dále jen Společnost), a to pro marketingové účely Společnosti, tj. za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Osobní údaje mohou být poskytnuty ze strany společnosti S PROMOTION pouze firmě Essity Czech Republic s.r.o, spol. s r.o. a doručovatelům výher výhercům.  V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí odesláním byť i jen částečně vyplněného registračního formuláře s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít, v souladu se zákonem bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky. Soutěžící dále souhlasí se zachycením podoby své osoby v souvislosti s převzetím výhry v této soutěži, a dále uděluje ve smyslu ustanovení 84 a § 85 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, své svolení Organizátorovi se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním své podoby zachycené ve shora uvedené souvislosti, a to zachycené podoby ve spojení se jménem, příjmením a ostatními složkami projevů osobní povahy a osobních údajů. Svolení se uděluje k marketingovým účelům Organizátora (zejména ke zveřejnění na internetových stránkách Organizátora, stránkách Organizátora na Facebooku, Instagramu v jeho letácích, reklamních bannerech a sítích, v médiích, případně jinými formami bez omezení místa, množství a způsobu), přičemž souhlas uděluje soutěžící na dobu 4 let od ukončení soutěže.

3. Účastníci soutěže mladší 18ti let odesláním registračního formuláře nad shora uvedené dále prohlašují, že se zpracováním osobních údajů i dalším nakládáním s nimi dle odst. 1. a 2. shora souhlasí i jejich rodiče či zákonní zástupci.

 

Účinost pravidel soutěže ke dni 27.2.2019